Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.95
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.95 (2007-01-01)
01. Rättat: Fel i fakturakopplingar vid krediteringar!
Felet innebär att krediteringsmeddelandet "Kreditering av faktura:" inte skrivs till de externa fakturatabellerna som används för fakturakopplingar.
Felet påverkar samtliga fakturakopplingar utom kopplingen till Hogia Art, samt vissa kundanpassade kopplingar.

02. Nyhet: Belopp visas på rapport epk028a1
Rapport epk028a1 ändras så att även belopp per "märkning" visas.

03. Rättat: Fel vid samlingsfakturatyp=4 för fakturakopplingar
Felet innebär att fakturor som innehåller flera kurstillfällen för samma kurs inte kan skapas (ett felmeddelande fås).
Felet gäller samtliga kunder med fakturakopplingar (oavsett koppling), men gäller alltså enbart när man fakturerar enligt samlingsfakturatyp=4.

04. Rättat: Fel i orderlägesrapporter
Vi har konstaterat fel i rapporterna epk033a1/b1 och epk034a1/b1. Felet innebär att orderlägesrapporterna kan visa felaktig information, både vad gäller antalet anmälningar och belopp.
Samtliga rapporter har gjorts om från "grunden", inkluderat de vyer som ligger till grund för rapporterna.

05. Rättat: Fel vid nyupplägg/ändring av kurs
Felmeddelande "Returkod EJ numerisk för SP" då man lade upp eller ändrade en kurs som saknade resultatenhet.
Felet var ej allvarligt eftersom man kunde ignorera det och allting fungerade ändå "normalt".

06. Rättat: Fel i fakturakopplingar vid krediteringar (2)
Fälten "momsproc" och "rabattproc" fick felaktigt negativa värden i samband med kreditering.
Felet påverkar endast fakturakopplingar, ej EPK:s "interna" fakturor.

07. Nyhet: Urval på resultatenhet i Dagens aktiviteter
Vid beställning av onlinerapporten "Dagens aktiviteter" kan nu göras urval även på resultatenhet.

08. Nyhet: Kategori inlagd i kursvy för webbanmälan
Ny kolumn "_kategori" inlagd i "EPKVY_kursschema_extern". Detta gör det möjligt att selektera på begreppet "kategori" i kursschemavyn för modulen "Webbanmälan".

09. Ändrat: Kurstillfälleid kopieras inte vid "duplicering" av kurstillfälle
Vid kopiering/duplicering av kurstillfälle kopieras nu inte kurstillfälleid (ktf-id) om man har "automatisk" generering av kurstillfälleid aktiverat. Tidigare kunde detta ge dubletter av "ktf-id" om man inte manuellt rensade fältet för "ktf-id" i samband med kopieringen.

10. Rättat: Fel i ekonomiöversikten på företag vid flera FINF-poster
Företags ekonomiöversikt visade felaktiga värden om man har "uppdelad fakturering" eller använder modulen "anmälningsavgift".

11. Rättat: Anmälningsavgift tas ej bort då kursavgiften ändras/tas bort
När man ändrade en "vanlig" anmälan (med belopp) och angav noll i belopp togs "kursavgiften" bort, men anmälningsavgiften och dess "avräkning" låg kvar på olika "FINF-datum". Detta gjorde att det efter cirka 90 dagar från kursanmälan producerades en faktura med endast "avräkningen" av anmälningsavgiften. Detta är nu åtgärdat så att anmälningsavgiften tas bort (och ev. krediteras) om den nya kursavgiften är lägre än anmälningsavgiften. Dessutom läggs en anmälningsavgift till om man ändrar från ett belopp som är lägre än anmälningsavgiften till ett belopp som är högre.

12. Rättat: Avancerad sök kan "hänga" moderfönstret
Om man stängde "Avancerad sök" innan man bekräftat att urvalet är ok (meddelanderuta), "hängde" sig moderfönstret. Felet var att man kunde stänga "urvalsfönstret" innan man bekräftat meddelanderutan! Detta gällde även urvalsfönstret vid rapportutskrifter (det är samma fönster).

13. Rättat: 3 fält överförs ej i FTAG vid kopiering till ny post
Fälten "Dok via", "Bransch" och "Kundkat" överförs inte i formuläret i FTAG vid menyvalet "Kopiera (Duplicera)". Uppgifterna är istället tomma.

14. Nyhet: Uppgiften "Ordernr" inlagt i tabelläge i ELTF-fönstret
Kolumnen "Ordernr" är nu upplagd i ELTF-fönstrets tabell-läge.

15. Rättat: Fakturaradnr 40 kan ändras
Om man har modulen "anmälningsavgift" används radnr 40 för posten "Avgår anmälningsavgift". En spärr har därför lagts in för att unvika ändring av detta radnr, på liknande sätt som för radnr 10, 20 och 30.

16. Nyhet: Välj kolumner vid Export till Excel
Vid export till Excel kan man nu välja vilka kolumner som skall exporteras. Den senaste kolumnförteckningen sparas per fönster och per användare.

17. Nyhet: Registrering av "startdatum" direkt vid nyupplägg av kurstillfälle
Vid nyupplägg av kurstillfälle får man upp kalendern för att ange ett startdatum för kurstillfället. Det är frivilligt att ange ett startdatum, men det rekommenderas att man ändå anger ett.

18. Nyhet: Namnskyltar, deltagarförteckningar mm. kan "tvingas" att skrivas ut till "Brev"
Möjlighet finns nu att ange på dokumentmall att den alltid skall skrivas ut via brev. Detta gör att man inte behöver komma ihåg att manuellt ändra utskriften för t.ex. deltagarförteckningar om man normalt skickar dokument via mail.

19. Nyhet: Extra e-postadress för bekräftelser/kallelser
På kursanmälan kan nu läggas två e-postadresser åtskilda av semikolon (;). Vid utskick via E-post kommer samma dokument att skickas till båda adresserna. Eftersom Words "mailmerge" inte kan hantera "kopior", skickas båda som "original" (dvs. det går iväg två separata mail, ett till vardera e-postadressen).

20. Nyhet: Hantering av anmälda elever vid inställd kurs
Vi har infört en automatisk "hantering" av anmälningar på inställda kurser. När man ställer in en kurs kan man automatiskt få utskrift av mail/brev till dessa deltagare. En ny standardmall (epk107a1.dot) finns upplagd för detta.
Ingen automatisk avbokning av anmälningarna sker dock. Detta måste hanteras manuellt i samband med att man har en kontakt med deltagaren.

21. Rättat: Automatiska kursbekräftelser "fungerar" inte alltid
Vid användning av den "automatiska" utskriften av kursbekräftelser kan det hända att en anmälan markeras som utskriven, trots att den aldrig skrivits ut. Detta kan inträffa om anmälan läggs upp under tiden utskriften körs.
Detta har nu ändrats så att utskriftsmarkering endast görs på anmälningar som faktiskt skrivits ut.

22. Rättat: Fel vid byte av elev på fakturerad anmälan
Vid byte av elev på fakturerad anmälan där fakturan ej skall krediteras (FINF skall bara "flyttas"), "försvinner" ev. alternativ fakturamottagare i samband med bytet.
Detta har nu åtgärdats.

23. Ändrat: "Kursuppgifter" oförändrade vid byte av kurs på kurstillfälle
Vid byte av kurs på ett kurstillfälle med kurstillfälledebitering, hämtas inga andra uppgifter än kortnamn och namn från kursen.
Vid "normal" debitering hämtas (som tidigare) bl.a. kursavgifter och konton från kursen.

24. Ändrat: Endast "riktigt" inloggade användare kan loggas ut
Om en användare åker ur programmet eller avslutar "felaktigt" (stänger av datorn utan att först avsluta EPK), blir användaren liggande kvar i EPK som "inloggad". Om en systemansvarig försöker att "logga ut" denna användare händer ingenting eftersom funktionen är beroende av att användaren verkligen är inloggad "på riktigt" till EPK. Detta är nu ändrat så att man även kan "rensa bort" användare som inte längre är aktiva i EPK.

25. Rättat: Byte mellan "normal" och kurstillfälledebitering tillåts trots fakturerade anmälningar
Om man byter mellan "kurstillfälledebitering" och "normal" debitering rensas befintliga FINF på anmälningar bort resp. läggs till. Om det redan finns fakturerade anmälningar (eller om kutf är fakturerat i sin helhet), försvinner dessa uppgifter!
Vi har nu spärrat möjligheten att byta "debiteringsslag" om något på kurstillfället är fakturerat.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
Kommentarer är ej tillåtna för denna post.
 
© 1999-2023 Elbe-Data AB